علوم باغبانی
 ضدعفونی بذر برنج
از بين بيماریهای برنج، بيماری پوسيدگی طوقه و ریشه (باکانه) مهمترین بيماری این محصول در استان
گلستان است. در سالهای اخير شدت بيماریهای قارچی (به ویژه باکانه) در خزانه و زمين اصلی افزایش یافته
و خسارت زیادی را به محصول وارد کرده است. از آن جایی که هميشه پيشگيری بهتر از درمان است لذا
ضدعفونی بذر به عنوان یکی از راههای پيشگيری کننده و کاهش دهنده آلودگی در زراعت برنج از اهميت
ویژه ای برخوردار است. ضدعفونی بذر نه تنها بيماری باکانه را تقریباً به طور کامل کنترل می کند، بلکه برای
مقابله با سایر عوامل خسارتزای بذر و گياهچه برنج نيز موثر است. توصيه های زیر مراحل انجام صحيح
ضدعفونی بذر برنج را ارایه می نماید.
حذف بذور پوک و نيمه پر:
برای جداکردن بذرهای کاملاً پر و سنگين از بذور پوک و نيمه پر، باید آنها را در محلول آب نمک قرار داد.
برای این منظور باید به آب نمک اضافه کرد تا این که غلظت آب زیاد شود به طوری که برای ارقام دانه
دراز، از یک تخم مرغ تازه به اندازه یک سکه دو ریالی ( ٢٢ ميلی متر) و برای ارقام دانه کوتاه، به اندازه
یک سکه یک ریالی ( ١٨ ميلی متر) بر روی آب قرار گيرد.
بذر را داخل آب نمک ریخته و بهم می زنيم. بذوری که بر روی آب قرار می گيرند، غير بذری بوده، باید دور
ریخته شوند. دانه هایی که در زیر آب قرار می گيرند، بذری می باشند. این بذور باید بلافاصله از آب نمک
Mycosoft, the Best Guide for Plant Pathologists 2
خارج شده، چندین مرتبه با آب معمولی شستشو داده شوند تا این که نمک از بذور شسته شود و اثر
سویی بر جوانه زنی آنها نگذارد.
ضدعفونی بذر:
برای ضدعفونی بذر ابتدا لازم است بذر پر و سالم جداشده از آب نمک را جهت تحریک قارچها و تامين
قسمتی از آب مورد نياز برای جوانه زنی، به مدت ١٢ تا ٢٤ ساعت در آب معمولی قرار داد. سپس بذر را
به مدت ٢٤ ساعت در محلول سمی قرار داد. قارچکش های قابل توصيه برای این منظور عبارتند از:
- محلول ٢ در هزار تيوفانات متيل تيرام ٨٠ درصد (هومای کت) یا ٣ گرم برای هر کيلوگرم بذر
٣ ميلی ليتر برای هر کيلوگرم بذر / - قارچکش تری فلوميزول (تریفمين) با دوز ٣
٢ در هزار کاربوکسين تيرام (ویتاواکس تيرام) / - محلول ٥
- محلول یک در هزار ایپرودیون + کاربندازیم (رورال تی اس)
٢ در هزار تيرام / ٢ در هزار بنوميل + ٥ / - محلول ٥
• قارچکش اول گزینه مناسب تری نسبت به سایر قارچکشها می باشد.
در طول ٢٤ ساعتی که بذر در محلول سمی قرار دارد، باید ٣ تا ٤ نوبت، بذر را از محلول سمی در آورد و
به آرامی تکان داد و سپس در داخل محلول سمی قرار داد (در صورتی که بذر در داخل کيسه گونی
باشد). در صورتی که بذر مستقيماً در داخل محلول سمی ریخته می شود باید ٣ تا ٤ نوبت محلول
سمی را با چوب بهم زد تا اولاً هوای بيشتری به بذر برسد و ثانياً محلول سمی یکنواخت گردد و تاثير
بهتری بر قارچها بگذارد. این عمل در مورد بعضی از قارچکشها از اهميت بسيار بالایی برخوردار است و در
صورت عدم انجام، باعث کاهش رشد و ریشه زایی در گياهچه ها می گردد.
نحوه تهيه محلول سمی:
برای تهيه محلول سمی، لازم است ابتدا سم را در مقدار کمی آب حل نمود تا محلول غليظ سم به
١ ليتر محلول / دست آید. سپس به اندازه مورد نياز آب به آن اضافه می کنيم. به ازای هر یک کيلو بذر، ٥
سمی لازم می باشد.
ضدعفونی خاک:
در صورتی که نشا در خزانه خشک یا خزانه گلخانه ای در جعبه مخصوص پرورش داده شود، لازم است
که خاک و جعبه (در صورتی که سالهای قبل مورد استفاده قرار گرفته باشد) هم ضدعفونی گردد. جهت
ضدعفونی خاک نيز می توان از سموم یادشده استفاده نمود.
Mycosoft, the Best Guide for Plant Pathologists 3
کنترل بيماریهای بذر و گياهچه در خزانه:
تعدادی از بيماریهای برنج (به ویژه باکانه) قادر هستند در خزانه بر بذور در حال جوانه زنی و گياهچه ها تاثير
گذاشته، بدسبزی، پوسيدگی بذر و کاهش رشد گياهچه ها را به وجود آورند. معمولاً این علایم به صورت لکه ای
در خزانه ها مشاهده می گردد. برای کنترل این بيماری می توان از محلول یک در هزار ایپرودیون + کاربندازیم
(رورال تی اس) به صورت سمپاشی (ترجيحاً در لکه های دارای علایم و اطراف آنها) به صورت سمپاشی با فشار
کم استفاده نمود.

|+| نوشته شده توسط جواد جعفرزاده در سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹  |
 
 
بالا